#25 ทักษะ 5 ประการ ที่จำเป็นในอนาคต

ทักษะ 5 ประการ ที่จำเป็นในอนาคต ในอนาคตอีกไม่ไกลเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปมากถึงขั้นหลายๆอาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบันค่อยๆ หดหายไป อาชีพใหม่ๆ ที่เราไม่เคยคิดฝันมาก่อนจะเกิดขึ้นมาใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่คำถามสำคัญว่า ถ้าอย่างนั้น ทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตคืออะไร จะเป็นทักษะชุดเดียวกับสิ่งที่เรามีในอดีต และนำมาใช้ในปัจจุบันจะประสบความสำเร็จอีกหรือไม่   ลองมาดูกันซิครับว่ามีอะไรบ้าง และปัจจุบันท่านและบุตรหลานมีแล้วหรือยัง?   ประการที่ 1 ความสามารถในการติดตามและมองเห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เนื่องจากในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงรอบๆ ตัวเราเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นทุกขณะ แต่เราคงยังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สมมติฐานความรู้ กรอบวิธีคิดแบบเดิม ในไม่ช้าเราจะเป็นคนล้าสมัย   ความน่ากลัวในปัจจุบันก็คือ เราไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าความรู้ ทักษะที่เราได้เรียนรู้ในอดีตหรือปัจจุบันจะเพียงพอที่จะทำให้เราสามารถประกอบอาชีพและประสบความสำเร็จได้ต่อไปตลอดชีวิต   “ผู้เขียน”  ในด้านธุรกิจการสีข้าวนั้น การเปลี่ยนแปลงเร็วมากระยะไม่กี่ปีมานี้ การขยายตัวของโรงสีข้าวเติบโตอย่างรวดเร็ว ติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ในการสีข้าวคุณภาพดีเพื่อการส่งออก สีข้าวได้รวดเร็ว การสร้างโรงสีข้าวขนาดใหญ่เพื่อการส่งออก เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว   ปัจจุบัน ระบบการสีข้าวเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิม การจับกลุ่มโรงสีข้าวที่มีศักยภาพในการสีข้าวคุณภาพเยี่ยมขนาดใหญ่เพื่อการส่งออกเริ่มมีมากขึ้น และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ ที่ครบวงจร   ในอนาคต การส่งออกข้าวสารจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังบทความข้างต้น “ถ้าเราใช้กรอบวิธีคิดแบบเดิมๆ ในไม่ช้าเราอาจจะเป็นคนล้าสมัย ตกยุคและตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง” เพราะภาครัฐส่งเสริมภาคการส่งออกอย่างเต็มที่ กฎระเบียบได้เอื้ออำนวยแก่ผู้ส่งออกอย่างมาก…